Gebruiksvoorwaarden

Deze serviceovereenkomst is gericht op het gebruik van de SE Ranking Service die beschikbaar is gesteldop https://seranking.com en de inhoud ervan, inclusief de SE Ranking-applicaties. Door gebruik te maken van onze diensten en onze site, geef je aan dat je jezelf aan deze overeenkomst houdt en de onderstaande voorwaarden accepteert. De overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen de Gebruiker en de Service Administratie.

Deze Overeenkomst reguleert het gedrag van elke Gebruiker van de Dienst zonder uitsluitingen en dekt alle secties en pagina’s van de Service.

De gebruiker is verplicht om de overeenkomst volledig te lezen vóór registratie van de Service. De registratie in de Service fungeert als een onvoorwaardelijke bevestiging en acceptatie van de regels van de Overeenkomst.

 1. Algemene Voorwaarden
  1. Deze overeenkomst is een contract van toetreding. Door zich te registreren in de Service wordt de Gebruiker het onderwerp van de Overeenkomst en aanvaardt hij volledig de voorwaarden van de Overeenkomst.
  2. Deze Overeenkomst, gesloten door de aanvaarding ervan, is geldig in elektronische vorm en verplicht de partijen niet om deze te ondertekenen. Het is geldig in de elektronische vorm.
 2. Onderwerp van de Overeenkomst
  1. Ingevolge deze Overeenkomst zal de Service Administratie de Dienst en zijn diensten (hierna de “Dienst”) aan de Gebruiker leveren.
  2. De Gebruiker moet deze overeenkomst volledig lezen tot aan het moment van registratie bij de service.
  3. De Overeenkomst is van toepassing op alle Updates en versies van de Service.
  4. Deze overeenkomst kan door de Service Administratie eenzijdig worden gewijzigd zonder enige beperking.
  5. De Gebruiker aanvaardt alle wijzigingen en toevoegingen van de Overeenkomst volledig door gebruik te blijven maken van de Service.
  6. SE Ranking Service is een resultaat van het intellectuele werk van de Service Administratie. De Service Administratie bezit de exclusieve rechten voor de Service, inhoud en eventuele kopieën met betrekking tot de Service.
 3. Voorwaarden voor gebruik van de Service
  1. Om de Service te gebruiken, gaat de Gebruiker ermee akkoord betrouwbare en volledige informatie over zichzelf te verstrekken op het registratieformulier en in het afgesloten/beveiligde gedeelte van deze website en moet deze informatie up-to-date houden. Na voltooiing van het registratieproces kan de gebruiker de geselecteerde login (unieke gebruikersnaam van het gebruikersaccount) en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot het gepersonaliseerde gedeelte van de SE Ranking Service.
   • De login mag geen inbreuk maken op algemeen aanvaarde normen en mag niet aanstootgevend zijn voor andere gebruikers.
   • Nadat de login is gekozen, kan deze later niet meer worden gewijzigd.
   • De login om de service te gebruiken zal gebruikt worden door 1 gebruiker vanaf 1 apparaat, ip adres en locatie tegelijkertijd.
  2. De Gebruiker kan projecten maken na de registratie in de Service. Een “project” bestaat uit een website-URL, een reeks trefwoorden en een aantal zoekmachines, waarop tracking, controle en analyses worden uitgevoerd.
  3. Bij de registratie in de Service krijgt de Gebruiker een persoonlijk account waarop hij/zij extra geld kan storten om de Servicekosten te dekken. Informatie over het type services, kosten en toegepaste (gebruikte) bonussen van het account kan worden geraadpleegd in de sectie Plannen en Prijzen van de Service website. Betaling van de betaalde diensten kan worden gedaan door een rechtstreekse overschrijving op 100% vooruitbetaling voor de geselecteerde service volgens de Prijzen of door het saldo bij te vullen, verder in rekening gebracht om de servicekosten te dekken.
  4. Als de geselecteerde diensten in de Abonnementen Sectie (abonnement) meerdere gebruikersaccounts bevat, is het mogelijk om toegang te geven tot de dienst met het aantal Gebruikers gespecificeerd in het geselecteerde abonnement, onder voorbehoud dat elke Gebruiker bevestigd dat hij/zij akkoord gaat met de Overeenkomst.
  5. Het aantal Gebruikers met toegang tot de Dienst zal het aantal Gebruikersaccounts in het betreffende account niet overstijgen. Het is mogelijk om meer gebruikersaccounts toe te voegen aan het account in de Abonnementen sectie en door de bijbehorende bedragen in het abonnement te betalen.
  6. Wanneer de Administratie van de Dienst herhaaldelijk toegang detecteert vanaf dezelfde login en verschillende locaties, apparaten en ip-adressen, mag de Administratie van de Service onmiddellijk de toegang tot het account opschorten voor de relevante Gebruiker en Gebruikers aan deze persoon verbonden. Om bovenstaande restricties te handhaven staat de Administratie van de Dienst de technische mogelijkheid niet toe om simultaan toegang te hebben tot de Service vanaf verschillende apparaten en ip adressen in dezelfde login.
  7. Door zich te registreren in de Service stemt de Gebruiker ermee in om e-mails van de SE Ranking Service te ontvangen. Deze e-mails bevatten: informatieve nieuwsbrieven over de promoties van de Service, e-mails met de rapporten over de SERP’s en de Service analyse en technische en marketing e-mails. De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
  8. De Gebruiker krijgt een gratis proefperiode van 14 (veertien) dagen voor gebruik van de Service tijdens de eerste registratie in de Service. De Service Administratie kan eenzijdig beslissen welke services en functies van de Service gedurende de Proefperiode voor de Gebruiker beschikbaar zijn.
  9. De betaalde services worden geacht correct te zijn weergegeven en door de Gebruiker volledig te zijn geaccepteerd als er binnen 5 (vijf) werkdagen nadat de gebruiker de services heeft ontvangen, geen met redenen omklede claim naar de Service Administration wordt verzonden.
  10. De Service Administratie zal de Gebruiker technische assistentie verlenen bij vragen met betrekking tot de functionaliteit van de Service en de geleverde services. Om technische ondersteuning te ontvangen, dient de gebruiker een verzoek in bij https://help.seranking.com/
 4. Rechten en Verplichtingen van de Partij
  1. Gebruiker Verplichtingen:
   1. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om aanmeldingen en wachtwoorden, die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Service, door te geven aan derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn eigen logins en wachtwoord. In geval van ongeoorloofde toegang tot de login en het wachtwoord en/of het account van de Gebruiker, is de Gebruiker verplicht om de Service Administratie onmiddellijk op de hoogte te stellen.
   2. De Gebruiker is verplicht geen acties te ondernemen die in strijd zijn met de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk of om acties te ondernemen die ertoe kunnen leiden dat de service niet goed functioneert.
   3. De Gebruiker is verplicht geen software te gebruiken die het automatisch laden en verwerken (ontleden) van de webpagina’s van de Service mogelijk maakt om de benodigde gegevens te extraheren.
   4. De Gebruiker mag een project niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.
   5. De Gebruiker mag een project niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.
  2. Gebruikersrechten:
   1. De Gebruiker krijgt 24/7 toegang tot de dienst, behalve wanneer er technisch onderhoud wordt uitgevoerd of wanneer dringend onderhoud nodig is om falen of storingen van de Service te voorkomen.
   2. De Gebruiker heeft het recht om de Service en Projecten die hij creëert te gebruiken binnen de grenzen van de functionele mogelijkheden van de Service en volgens de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
   3. De gebruiker heeft het recht om zijn rekeningsaldo bij te vullen met een hoeveelheid geld om de betaalde diensten van de Service te kunnen gebruiken.
   4. De Gebruiker heeft het recht om een ​​Plan te kiezen om de betaalde services te gebruiken. De Gebruiker moet de geldtransferkosten accepteren en dekken bij het kopen van een abonnement voor een Plan of bij het aanvullen van het rekeningsaldo. Alvorens een betaling te verrichten, moet de Gebruiker vertrouwd worden gemaakt met de regels van de betalingsoperators.
   5. De Gebruiker heeft het recht om een ​​verzoek in te dienen om zijn account en gebruikersinformatie die in het systeem is opgeslagen te verwijderen. Gebruikersaccount en informatie worden verwijderd binnen 3 (drie) werkdagen nadat het verzoek is ingediend. Een alternatieve manier om het gebruik van de service af te wijzen en de gebruikersinformatie te verwijderen, is door een verzoek te sturen naar de support van de service: https://help.seranking.com/
   6. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht en gaat ermee akkoord dat de serviceadministratie van de service betaalde, niet-gebruikte fondsen niet terugbetaalt, behalve in gevallen waarin de service slecht is, niet overeenkomt met de serviceverplichtingen, de service wordt geleverd of wordt aangegeven in de speciale aanbieding.
  3. Rechten en plichten van de Service Administratie

  4. Verplichtingen van de Service Administratie
   1. De Service Administratie moet de Gebruiker toegang verlenen tot de Service onmiddellijk nadat de Gebruiker zich registreert voor de Service.
   2. De Service Administratie zorgt voor een ononderbroken werking van de Service, behalve in gevallen waarin storingen worden veroorzaakt door externe factoren buiten de controle van de Service Administratie of door tijdelijke downtime voor onderhoud.
   3. De Service Administratie beveiligt de gegevens van Gebruikers, inclusief zoekwoorden, zonder tijdslimieten.
  5. Service Administratie Rechten
   1. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om Projecten eenzijdig te verwijderen, welke gecreëerd zijn door de Gebruiker zodra het gebruikersaccount gedurende 60 dagen niet wordt gebruikt.
   2. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount te wijzigen / verwijderen als de gebruiker inlogt:
    • Overtredingen van algemeen aanvaarde en gevestigde moraliteitsnormen;
    • Aanstootgevend voor andere bezoekers;
    • Bevat obscene woorden of uitdrukkingen;
    • Roept nationale onenigheid op;
    • AAndere gevallen vermeld in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.
   3. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om de toegang tot Projecten te blokkeren die de Gebruiker creëert in geval van een niet-tijdige betaling van de Gebruiker. Drie dagen nadat de servicebetaling te laat is, kunnen de updates van de ranglijst worden stopgezet. 60 dagen nadat de betaling van het Abonnement te laat is, kunnen Projecten van de Gebruiker worden verwijderd uit het systeem.
   4. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om de inhoud en functionaliteit van de Service te wijzigen, bij te werken, inclusief het wijzigen van de interface op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker van materiële wijzigingen.
   5. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om het werk van de Service te onderbreken om onderhouds en reparatiewerkzaamheden uit te voeren en in geval van nood. Service Administratie dient de Gebruiker van tevoren op de hoogte te stellen van dergelijke opschorting door relevante informatie in de Service te plaatsen.
   6. De Service Administratie is niet verantwoordelijk voor de onwettige acties van de Gebruiker wanneer de Gebruiker betaling voor de betaalde diensten verricht. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om de toegang tot de SE Ranking Services eenzijdig te stoppen of af te wijzen als er vermoedens zijn dat een Gebruiker betrokken is bij een onwettige actie tot het vaststellen van de omstandigheden.
 5. Verantwoordelijkheden van de partijen en procedure voor het instellen van geschillen
  1. De Service wordt weergegeven in de bestaande weergave.
  2. De Service Administratie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of afwezigheid van fouten in de gebruikte software.
  3. Deze Overeenkomst zal worden beheerst door, geïnterpreteerd en opgevat in overeenstemming met de wetten van het Verenigde Koninkrijk, zonder gevolg te geven aan haar collisieregels.
  4. De Service Administratie behoudt zich het recht voor om het account van de Gebruiker eenzijdig op te schorten als de Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van clausule 3.1 van de Overeenkomst niet nakomt.

   In het geval dat een van beide partijen niet in staat is om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen als gevolg van natuurrampen, acties of decreten van overheidsinstanties, communicatieverbeteringen niet de schuld van de getroffen partij of enige andere vertraging of tekortkoming die zich voordoet van oorzaken buiten de redelijke controle van een partij (hierna te noemen “overmacht”), dient de partij wiens uitvoering aldus is aangetast, de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen en zal zij al het redelijkerwijs mogelijke doen om de uitvoering te hervatten. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving worden die verplichtingen opgeschort die niet door middel van commercieel redelijke zorgvuldigheid kunnen worden uitgevoerd. Als de periode van niet-nakoming langer duurt dan 30 (dertig) dagen na ontvangst van de kennisgeving van het geval van Overmacht, kan de partij wiens vaardigheid om te presteren niet zo is beïnvloed door schriftelijke kennisgeving deze Overeenkomst te beëindigen.

  5. In het geval dat er een geschil of onenigheid ontstaat met betrekking tot de Overeenkomst, zullen de Partijen proberen om alle kwesties in de loop van de discussie op te lossen. De Partijen zijn verplicht om hun klachten voorlopig aan elkaar toe te zenden voordat een claim bij de rechtbank wordt ingediend. Claims van de gebruikers worden geaccepteerd in het elektronische formulier dat per e-mail wordt verzonden naar [email protected] of via het wettelijke adres van de Service Administratie.
 6. Andere voorwaarden
  1. De Overeenkomst is van kracht sinds het moment van registratie van de Gebruiker en is geldig totdat de Partijen de verplichtingen volledig hebben uitgevoerd.
  2. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst beëindigen als de andere partij wezenlijk inbreuk maakt op enige van haar verklaringen, garanties of verplichtingen onder deze Overeenkomst of een andere wezenlijke inbreuk begaat.
  3. Onafhankelijke aannemer. Niets in deze Overeenkomst vestigt of zou geïnterpreteerd moeten worden als een ​​partnerschap, joint venture, associatie of agentschapsrelatie tot stand te brengen tussen de Service Administratie en de Gebruiker of om aansprakelijkheid op te leggen aan een dergelijke relatie bij beide partijen. De partijen bij deze Overeenkomst zijn onafhankelijke verdragsluitende partijen en niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een arbeidsrelatie tussen de partijen. De partijen zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle lonen, belastingen, inhoudingen, bijdragen, werkloosheidsuitkeringen en andere bedragen verschuldigd aan hun werknemers in verband met hun activiteiten hieronder. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid of de bevoegdheid om namens de andere partij verplichtingen of aansprakelijkheid op zich te nemen of te creëren.
 7. Garanties
  1. De Service Administratie is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties (inclusief garanties op auteursrechten en beschikbaarheid voor bepaalde doelen) voor alle informatie of diensten die via het internet zijn verkregen, zelfs als deze beschikbaar zijn op eigen servicebronnen.
  2. De Service Administratie is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte verliezen die de Gebruiker oploopt als gevolg van fouten, weglatingen, onderbrekingen in de werking of andere soortgelijke problemen. De Service Administratie garandeert niet de bruikbaarheid van externe netwerken of betalings-/POS-systemen, die Gebruikers toegang tot de diensten verlenen, hun betalingen en waarvan de functionaliteit niet afhankelijk is van activiteit of inactiviteit van de Service Administratie.
  3. De Gebruiker en de Service Administratie garanderen dat zij:
   • De Overeenkomst vrijwillig aan gaan;
   • Kennismaken met alle voorwaarden van de Overeenkomst;
   • Volledig de Overeenkomst begrijpen en ermee akkoord gaan;
   • Houd alle rechten en bevoegdheden vast die nodig zijn om het huidige contract in te voeren en uit te voeren.
  4. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de enige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of contracten, schriftelijk of mondeling.
 8. Wettelijk adres en vereisten

  Alle vereiste communicatie zal schriftelijk zijn, in het Engels

  Indien nodig, moet de correspondentie naar de Service Administratie worden verzonden:

  SERANKING LTD
  22 Great Marlborough Street,
  London, UK W1F 7HU
  +44 20 3868 1173

Heb je een vraag, opmerking of feedback?

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

trustpilot
5,0 rating
4.2
g2-crowd
5,0 rating
4.8
getapp
5,0 rating
4.7
capterra
5,0 rating
4.6
Waarom bedrijven uit meer dan 150 landen voor ons kiezen? LEES HUN RECENSIE
Jan B.
Eigenaar van JB Online Marketing
Veel waarde voor het geld

Een duidelijke weergave van posities en rankings, een website audit voor een snelle scan en de backlink checker zijn zeer bruikbaar. Ik gebruik deze dingen veel, net als de Lead Generator voor een gratis scan voor mogelijke klanten. Ze hoeven enkel een formulier in te vullen en alles gaat automatisch. Het dashboard geeft een duidelijk overzicht van het verkeer en de posities. Het marketing plan is een beetje simpel, maar het geeft wel aan welke zaken eerst aangepakt moeten worden op een website. Ook het afvinken van de taken werkt erg goed.

Giannis Koutsopoulos
CEO bij AboutHotelier
Het beste SEO hulpmiddel voor elk bedrijf.

SE Ranking is het beste SEO platform dat ons bedrijf tot nu toe heeft gebruikt. De interface van het platform is geweldig en erg gebruiksvriendelijk. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Van het in de gaten houden van posities en backlinks, zoekwoordonderzoek tot complete analyses en een website audit, alles wat we nodig hebben om onze pagina’s te optimaliseren is snel binnen ons bereik. Het support team is goed bereikbaar voor vragen en andere zaken, en helpen me altijd direct.

Bram van den Heuvel
CEO bij Brijn Webproducts B.V.
Uitstekend SEO hulpmiddel om klanten in de gaten te houden

De automatische rapporten vind ik het beste. Ze zijn aanpasbaar tot klantniveau en je kan ze qua design aanpassen naar je eigen stijl. Dit maakt het voor ons gemakkelijker, omdat we de rapporten niet meer handmatig hoeven te maken. Los van de rapporten, de hulpmiddelen van SE Ranking zijn goed om snelle analyses te maken en wanneer nodig de diepte in te gaan.

Florian Bierschenk
Online Marketing Manager voor charly.education
Goed SEO hulpmiddel voor kleine bedrijven.

Ik was gewend om te werken met hulpmiddelen zoals Sistrix, Ahrefs en Searchmetrics, en ik kende SE Ranking niet. Deze hulpmiddelen kosten veel voor een kleine en snelle start in de wereld van SEO. Daarom heb ik SE Ranking geprobeerd en ik ben er tevreden over. De mogelijkheid om te betalen met credits voor bepaalde diensten die ik niet regelmatig gebruik, geeft me meer flexibiliteit zodat ik niet hoef te betalen voor diensten die ik niet gebruik.

Nirina M. Razanamparany
Software Engineer | Mede-oprichter van Code & Scale
Software Engineer | Mede-oprichter van Code & Scale

SE Ranking is erg compleet: zoekwoord planning en tracking, analyses van backlinks, onderzoek naar concurrenten… Erg weinig andere aanbieders van SEO software bieden al deze mogelijkheden aan voor deze prijs. De klantbeleving en gebruiksvriendelijkheid is optimaal: de interface is duidelijk en intuïtief. De mensen bij SE Ranking zijn erg aardig, denken met je mee en helpen waar nodig.

Joe David
Oprichter & Marketing Consultant bij Rochallor Digital
Het meest uitgebreide SEO Hulpmiddel dat ik heb gebruikt.

De mogelijkheid om concurrenten te analyseren gebruik ik veel. Het bied betaalde en organische data, wat me ideeën geeft om de concurrenten in te halen en te verslaan voor mijn klanten. Het geeft ook mogelijkheden om nieuw verkeer binnen te halen, wat mijn klanten laat groeien en de campagne beter laat presteren. Het marketing plan geeft duidelijk aan welke punten verbeterd moeten worden om de beste resultaten te krijgen voor mijn klanten.

Harm Hendriks
Eigenaar van Premium Online
Perfect voor ons marketing bedrijf

Na veel software geprobeerd te hebben (meer dan 10 jaar ervaring), steekt SE Ranking met kop en schouders boven de concurrenten uit. Dit is omdat de software alles combineert wat wij doen voor onze klanten. We geven onzek lanten de posities, maar ook mogelijkheden qua verkeer (en omzet) als ze de top 3 in Google bereiken. SE Ranking geeft ons de mogelijkheid onze klanten een diepte-analyse te geven van de technische zaken, én een hulpmiddel om de marketing te plannen, zodat we doelen kunnen stellen en een checklist kunnen maken van de maandelijkse activiteiten. Bovendien is het volledig whitelabel.

John Sammon
Oprichter en CEO bij Sixth City Marketing
SE Ranking heeft de efficientie en werkzaamheid van ons bedrijf vooruit geholpen.

In het verleden hebben we verschillende soorten software geprobeerd, maar SE Ranking biedt meer up-to-date data en informatie, waar onze klanten en ons bedrijf van profiteert. Ook geeft SE Ranking ons historische data binnen een paar klikken, zonder uit de interface te hoeven. Dagelijkse updates in rankings, veranderingen in het huidige zoekvolume, dit zijn een aantal van de belangrijkste punten voor het formuleren van een strategie voor een klant. Omdat het systeem van SE Ranking dat continu up-to-date is zijn we in staat om deze data te gebruiken om onze klanten te helpen slagen.

1
/
Load more reviews
Sluit je aan bij onze 800,000+ gebruikers
Talloze bekende partijen gingen je voor.
Start twee weekse gratis proefversie